Privatlivspolitik

Journalpligt

Som psykolog har jeg journalpligt, og derfor noterer jeg og opbevarer oplysninger om dig og dit forløb. Jeg har pligt til at føre journal over alle klienter, og til at opbevare denne i 5 år efter endt forløb. Derefter skal journalen makuleres.

  1. Hvilke oplysninger behandler jeg?

Jeg behandler oplysninger om personlige, sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for din behandling. Herunder navn, adresse, cpr.nr samt din journal.

Formålet med oplysningerne er at give dig en god og relevant behandling. Behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Dine oplysninger kommer primært fra dig selv, men jeg kan også modtage oplysninger om dig fra andre såsom din forsikring eller læge, hvis du har givet samtykke hertil.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

  1. Videregivelse af oplysninger

Jeg har tavshedspligt, og videregivelse af personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Jeg har dog pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis du selv eller andre er i åbenlys fare.

Jeg sender oplysninger til betalere såsom forsikring og kommuner, hvis disse helt eller delvist betaler dine regninger. Jeg udveksler kun de oplysninger, der er nødvendige til brug for afregning og kun med dit samtykke.

  1. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning. Herefter destrueres journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

  1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af dine oplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse, kan du kontakte mig på nedenstående kontaktoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg har registreret om dig.

Du har ret til berigtigelse. I henhold til psykologloven må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i oplysningerne, så kan der laves en tilføjelse om dette i journalen.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format samt at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte mig på nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  1. Klage

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, opfordres du til at give mig besked.

Herudover kan du klage til datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig

Navn: Synnøve Holm Hørup

CVR.NR: 32233295

Adresse: Rådhusstræde 5, 2. sal, 1466 København K

Mobil: 27 28 38 36

Mail: shh@psykologsynnove.dk